Przed spotkaniem

W przygotowaniu.

Oświadczenie o stanie zdrowie dla osób przystępujących do grupowego ubezpieczenia na życie:
Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia nie przebywam
na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, lub innym zakładzie leczniczym, urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym, nie mam orzeczonej niezdolności do pracy,
ani też nie ubiegam się o takie orzeczenie, nie otrzymuję świadczenia rehabilitacyjnego, ani też nie ubiegam się o nie.

Dodatkowo w przypadku pracowników firm zatrudniających do 20 osób i zawsze gdy osobą przystępującą do ubezpieczenia jest współmałżonek/partner lub dorosłe dziecko pracownika, które nie jest jednocześnie pracownikiem Ubezpieczającego (firmy, która zawiera umowę):
Oświadczam, że:
1. Nie choruję i nie chorowałem/am na: chorobę serca, wątroby, nerek lub trzustki; cukrzycę; nowotwór ani stwardnienie rozsiane (SM). Nie wystąpił u mnie: udar, paraliż, zaburzenia psychiczne ani niewydolność oddechowa.
2. W ciągu ostatnich 12 miesięcy z przyczyn zdrowotnych nie byłem/-am niezdolny/-a do pracy przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni ani nie przebywałem/am w szpitalu celem diagnostyki lub leczenia (z wyjątkiem leczenia złamań/skręceń kończyn, ostrych zakażeń dróg oddechowych, bólów/chorób kręgosłupa oraz u kobiet: hospitalizacji związanych z ciążą/porodem/połogiem).
3. Nie jestem ani nie byłem/am uzależniony/a od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, ani też leczony/a z powodu nadużywania/uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, ani też nie byłem/am hospitalizowany/a z powodu zatrucia alkoholem, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi.
4. Nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, nie mam orzeczonej niezdolności do pracy ani też nie ubiegam się o takie orzeczenie, nie otrzymuję świadczenia rehabilitacyjnego ani też nie ubiegam się o nie.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina

Ustawa odprawa pośmiertna - art. 93 Kodeksu Pracy