Przed spotkaniem

Ostatnia aktualizacja 26.04.2019 r.

Grupowe ubezpieczenie na życie w formie polisy otwartej jest wzorowane na grupowym ubezpieczeniu na życie, które funkcjonuje u wielu pracodawców. Dzięki temu, że nie jest związane z miejscem pracy nie zakończy się wraz ze zmianą miejsca zatrudnienia lub zakończeniem aktywności zawodowej.

Ubezpieczenie jest zawierane na okres jednego roku i przedłuża się automatycznie na kolejne okresy roczne. Allianz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub nieprzedłużenia umowy na kolejny roczny okres.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba w wieku 16-68 lat, która:
1. Nie choruje i nie chorowała na: chorobę serca, cukrzycę, nowotwór, przewlekłą chorobę wątroby, nerek, trzustki. Nie wystąpił u niej udar, paraliż, zaburzenia psychiczne, niewydolność oddechowa.
2. Obecnie lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy z przyczyn zdrowotnych nie przerwała pracy na okres dłuższy niż 30 kolejnych dni i nie przebywała w szpitalu celem diagnostyki lub leczenia (z wyjątkiem leczenia złamań/skręceń kończyn, ostrych zakażeń dróg oddechowych, bólów/chorób kręgosłupa oraz u kobiet: hospitalizacji związanych z ciążą/porodem/połogiem).
3. Nie była uzależniona lub leczona z powodu uzależnienia od alkoholu lub innych używek, nie była hospitalizowana z powodu zatrucia lub przedawkowania.
4. Nigdy nie ubiegała się o przyznanie renty inwalidzkiej, orzeczenia o niezdolności do pracy i nie zostało ono przyznane.
5. Nie jest jednocześnie ubezpieczona w innym ubezpieczeniu grupowym w Allianz.

Moje porównanie wariantów ubezpieczenia dla osób przystępujących w wieku 16-63 lata.

Wariant ubezpieczenia dla osób przystępujących w wieku 64-68 lat (tak, w ulotce jest błąd).

Indywidualna kontynuacja dla osób objętych ubezpieczeniem, które ukończyły 70 lat.

Świadczenia opiekuńcze dla ubezpieczonego i jego rodziny.

Karta produktu

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina – „Pakiet Bezpieczne Życie”

Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku