Przed spotkaniem

Ostatnia aktualizacja 21.10.2019 r.

Poniższa informacja nie dotyczy podmiotów leczniczych prowadzących szpital. Jeżeli poszukują Państwo ubezpieczenia dla takiego podmiotu proszę o kontakt. Podmioty lecznicze prowadzące szpital podlegają temu samemu ubezpieczeniu obowiązkowemu, ale zakres umów dodatkowych i przygotowanie oferty ubezpieczenia jest zupełnie inne.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek posiadania tego ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia są zapisane w  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019. Do ubezpieczenia mają również zastosowanie zapisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,[...] oraz Kodeksu cywilnego. Dzięki moim staraniom kupując ubezpieczenie w Allianz otrzymają Państwo ochronę w szerszym zakresie niż zapisana w powyższych aktach prawnych.

Ubezpieczeniem objęte są szkody będące następstwem udzielonych w okresie ubezpieczenia świadczeń zdrowotnych albo ich niezgodnego z prawem zaniechania. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie świadczenia zdrowotne udzielane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie wpisanym do rejestrów działalności leczniczej, w których jest wpisany ubezpieczony podmiot.

Ubezpieczenia dobrowolne, którymi można uzupełnić OC obowiązkowe:

II. OC z tytułu wykonywania zabiegów medycyny estetycznej skóry – chroni przed roszczeniami dotyczącymi wymienionych w klauzuli do OWU OC zabiegów rewitalizacji skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni. Suma gwarancyjna jest stała i wynosi 200 000 zł.

III. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw pacjenta. Ubezpieczeniem są objęte roszczenia dotyczące naruszenia wyłącznie wymienionych w klauzuli do OWU OC praw pacjenta. Suma gwarancyjna jest stała i wynosi 200 000 zł. Szerszą ochronę w tym zakresie zapewnia OC osób wykonujących zawód medyczny.

IIII. OC nadwyżkowe przyda się po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej w OC obowiązkowym. Odmiennie do OC obowiązkowego ubezpieczenie obejmuje roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia lub 12 miesięcznym przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń pod warunkiem, że pierwotna przyczyna roszczenia miała miejsce gdy podmiot posiadał ubezpieczenie nadwyżkowe i nie miał przerw przy jego kontynuacji. Wadą takiej konstrukcji jest brak ochrony po zakończeniu lub przerwaniu ciągłości ubezpieczenia, zaletą odporność sumy gwarancyjnej na inflację. Maksymalna dostępna suma gwarancyjna to 500 000 zł. Z tej klauzuli mogą skorzystać wyłącznie podmioty lecznicze zarejestrowane u wojewody, które mają minimum roczną bezszkodową historię ubezpieczenia w Allianz.

V. Odpowiedzialność w zakresie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej.
Ubezpieczenie może być wykupione samodzielnie bez OC obowiązkowego.

Art. 41. 5. Profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), do której doszło w wyniku wypadku w trakcie wykonywania czynności zawodowych, jest finansowane przez pracodawcę albo zlecającego prace.

Ubezpieczenie wykracza poza obowiązek pokrycia kosztów zapisany w ustawie. Obok HIV obejmuje HBV, HCV, a obok pracowników i podwykonawców również właścicieli ubezpieczonego podmiotu.
Suma gwarancyjna to 20 000 zł na jedno zdarzenie, bez limitu na wszystkie zdarzenia!
Uzupełnieniem do ubezpieczenia ekspozycji zawodowej są umowy dodatkowe do grupowego ubezpieczenia na życie, które zapewniają wypłatę świadczenia gdy dojdzie do zakażenia pomimo przeprowadzenia profilaktyki poekspozycyjnej albo na skutek jej przerwania ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

VI. Ochrona prawna, która zapewni refundację kosztów obrony Państwa interesów w następujących przypadkach:
– osoba trzecia wyrządzi Państwu szkodę czynem niedozwolonym;
– osoba trzecia zgłosi roszczenie w okresie ubezpieczenia (nie ma znaczenia kiedy miała miejsce pierwotna przyczyna!) dotyczące szkody osobowej lub majątkowej wyrządzonej czynem niedozwolonym w związku z wykonywaniem przez Państwa zawodu (szczególnie ważne dla osób i podmiotów, które mają w przeszłości okresy, gdy nie posiadły ubezpieczenia OC, lub odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia wygasła);
– dojdzie do sporu z tytułu umów o charakterze zobowiązaniowym, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym;
– przeciwko Państwu zostanie wszczęte postępowanie karne w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia (np. o narażenie życia lub zdrowia pacjenta) lub dyscyplinarne w związku z wykonywaniem zawodu;
– zostaną naruszone Państwa prawa, jako pracownika lub
– interesy w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Suma gwarancyjna może być krotnością 20 000 zł, maksymalna dostępna to 100 000 zł.

Szczegóły ubezpiecznia są zapisane w OWU.

VII. OC działalności gospodarczej. Ubezpieczenie chroni przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością leczniczą, ale nie wynikającymi z udzielania świadczeń zdrowotnych. Będzie nieocenione, gdy otrzymają Państwo roszczenie od osoby, która doznała uszczerbku na terenie, za który Państwo odpowiadają, lub uszkodzą mienie innych osób (sąsiadów, właściciela wynajętego lokalu). Jest to OC firm ograniczone do kodów PKD medycznych, maksymalnej sumy gwarancyjnej 500 000 zł i trzech klauzul dodatkowych, o których poniżej. Jeżeli wykonują Państwo obok leczniczej inną działalność (np. wynajem nieruchomości), obawiają się roszczeń wyższych niż 0,5 mln zł lub właściciel wynajmujący lokal/budynek wymaga wyższej sumy gwarancyjnej to OC można wykupić samodzielnie poza pakietem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

VIIa. Klauzula nr 3 – Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Nie jest chroniony m. in. sprzęt elektroniczny i komputerowy, więc jeżeli są Państwo użytkownikiem wyłącznie takiego sprzętu, to dołączenie tej klauzuli nie ma sensu.

VIIb. Klauzula nr 5 – Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego. Klauzula obejmuje wyłącznie uszkodzenie, zniszczenie, kradzież z włamaniem lub rozbój. Nie obejmuje pieniędzy i dokumentów. Jeżeli pacjent zgłosi roszczenie, że zniknęła odzież, którą pozostawił na wieszaku w poczekalni to ubezpieczenie nie zadziała.

VIIc. Klauzula nr 6 – Włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego. Zapewnia obronę przed roszczeniami pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy.

Ile to kosztuje?

Przed wysłaniem zapytania ofertowego zapraszam do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Zakres danych potrzebnych do kalkulacji składki zależy od miejsca rejestracji działalności leczniczej. Jeżeli jest więcej niż jedno proszę podać, które i przesłać dane dla najwyżej wymienionego podmiotu.
Np: lekarz prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG posiada wpis zarówno do rejestru wojewody jako podmiot leczniczy jak i do rejestru okręgowej rady lekarskiej jako indywidualna praktyka lekarska – potrzebna będzie informacja o obu wpisach i dane z ust. "1. Podmiot leczniczy[...]"

1. Podmiot leczniczy nieudzielających świadczeń szpitalnychPotrzebne dane zestawiłem w tabeli. Mogą ją Państwo wypełnić i odesłać mi skan lub czytelne zdjęcie.

2. Lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej:
1) Nr NIP;
2) liczba i wysokość wypłaconych odszkodowań, zgłoszonych roszczeń, zdarzeń i wypadków oraz okoliczności mogących stanowić podstawę roszczenia z tytułu OC znanych ubezpieczonemu, a powstałych w ciągu ostatnich 60 miesięcy;
3) wykonywane specjalizacje;
4) miejsce wykonywania działalności leczniczej:
– pogotowie ratunkowe/SOR;
– szpital/chirurgia jednego dnia;
– lecznictwo stacjonarne i całodobowe inne niż szpitalne;
– gabinet/inne.

3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach praktyki zawodowej:
1) Nr NIP;
2) liczba i wysokość wypłaconych odszkodowań, zgłoszonych roszczeń, zdarzeń i wypadków oraz okoliczności mogących stanowić podstawę roszczenia z tytułu OC znanych ubezpieczonemu, a powstałych w ciągu ostatnich 60 miesięcy;
3) Czy w zakresie wykonywanej praktyki jest Pani/Pan położną asystująca i przyjmującą porody.

4. Fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej:
1) Nr NIP;
2) liczba i wysokość wypłaconych odszkodowań, zgłoszonych roszczeń, zdarzeń i wypadków oraz okoliczności mogących stanowić podstawę roszczenia z tytułu OC znanych ubezpieczonemu, a powstałych w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Czy za ten sam zakres ubezpieczenia można zapłacić mniej?

Oczywiście! Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które ubezpieczają personel w ramach grupowego ubezpieczenia na życie w Allianz otrzymują zniżkę na OC obowiązkowe i wybrane ubezpieczenia dobrowolne.