Przed spotkaniem

Ostatnia aktualizacja 29.12.2018 r.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą obejmuje szkody będące następstwem udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie ubezpieczenia świadczeń zdrowotnych albo ich niezgodnego z prawem zaniechania. Dzięki takiej konstrukcji ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące świadczeń udzielonych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia aż do ich przedawnienia.

Zakres ubezpieczenia jest ograniczony wyłącznie do świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakresie wpisanym do rejestrów działalności leczniczej, w których jest wpisany ubezpieczony podmiot. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód, które zostały zapisane w § 2. ust. 2 i 3. rozporządzenia oraz w Art. 827. Kodeksu cywilnego.

Dodatkowo w przypadkach zapisanych w art. 11 ust. 2. i 3. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych[...], ubezpieczenie chroni poszkodowanego, ale nie ubezpieczonego dając prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu wypłaconego odszkodowania (tzw. regres).

Allianz na polisach wystawionych od 01.06.2018 r. pisemnie potwierdza dwa odstępstwa od uregulowanych prawnie zasad na korzyść podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem, bez prawa TUiR Allianz Polska do roszczeń regresowych wobec Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody spowodowane podczas udzielania pierwszej pomocy medycznej, wyrządzone bezpośrednio przez właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnika spółki cywilnej lub jawnej bądź partnera w spółce partnerskiej.

Karta produktu

Ubezpieczenia dobrowolne, którymi można uzupełnić OC obowiązkowe:

II. OC z tytułu wykonywania zabiegów medycyny estetycznej skóry, – chroni przed roszczeniami dotyczącymi wymienionych w klauzuli do OWU OC zabiegów rewitalizacji skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni. Suma gwarancyjna jest stała i wynosi 200 000 zł.

III. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw pacjenta. Ubezpieczeniem są objęte roszczenia dotyczące naruszenia wyłącznie wymienionych w klauzuli do OWU OC działalności praw pacjenta. Suma gwarancyjna jest stała i wynosi 200 000 zł. Szerszą ochronę w tym zakresie zapewni OC osób wykonujących zawód medyczny.

IIII. OC nadwyżkowe przyda się po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej w OC obowiązkowym. Odmiennie do OC obowiązkowego ubezpieczenie obejmuje roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia lub 12-sto miesięcznym przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń pod warunkiem, że pierwotna przyczyna roszczenia miała miejsce gdy podmiot posiadał ubezpieczenie nadwyżkowe i nie miał przerw przy jego kontynuacji. Wadą takiej konstrukcji jest brak ochrony po zakończeniu lub przerwaniu ciągłości ubezpieczenia, zaletą odporność sumy gwarancyjnej na inflację. Maksymalna dostępna suma gwarancyjna to 500 000 zł.

V. Odpowiedzialność w zakresie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej.
Ubezpieczenie może być wykupione samodzielnie bez OC obowiązkowego. Obejmuje refundację kosztów poniesionych przez ubezpieczony podmiot ponieważ: Art. 41. 5. Profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), do której doszło w wyniku wypadku w trakcie wykonywania czynności zawodowych, jest finansowane przez pracodawcę albo zlecającego prace.
Suma gwarancyjna to 20 000 zł na jedno zdarzenie, brak jest limitu na wszystkie zdarzenia!
Uzupełnieniem do ubezpieczenia ekspozycji zawodowej są umowy dodatkowe do grupowego ubezpieczenia na życie, które zapewniają wypłatę świadczenia gdy dojdzie do zakażenia pomimo przeprowadzenia profilaktyki poekspozycyjnej albo na skutek jej przerwania ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

VI. Ochrona prawna, która zapewni refundację kosztów obrony Państwa interesów w następujących przypadkach:
– osoba trzecia wyrządzi Państwu szkodę czynem niedozwolonym;
– osoba trzecia zgłosi roszczenie w okresie ubezpieczenia (nie ma znaczenia kiedy miała miejsce pierwotna przyczyna!) dotyczące szkody osobowej lub majątkowej wyrządzonej czynem niedozwolonym w związku z wykonywaniem przez Państwa zawodu (szczególnie ważne dla osób i podmiotów, które mają w przeszłości okresy, gdy nie posiadły ubezpieczenia OC, lub odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia wygasła);
– dojdzie do sporu z tytułu umów o charakterze zobowiązaniowym, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym;
– przeciwko Państwu zostanie wszczęte postępowanie karne w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia (np. o narażenie życia lub zdrowia pacjenta) lub dyscyplinarne w związku z wykonywaniem zawodu;
– zostaną naruszone Państwa prawa, jako pracownika lub
– interesy w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Maksymalna dostępna suma gwarancyjna w jednej polisie to 100 000 zł.

Karta produktu

VII. OC działalności gospodarczej. Jest to ubezpieczenie chroniące przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością leczniczą, ale nie wynikającymi z udzielania świadczeń zdrowotnych. Będzie nieocenione, gdy otrzymają Państwo roszczenie od osoby, która doznała uszczerbku na terenie, za który Państwo odpowiadają, lub uszkodzą mienie innych osób (sąsiadów, właściciela wynajętego lokalu). Jest to OC firm ograniczone do kodów PKD medycznych, maksymalnej sumy gwarancyjnej 500 000 zł i trzech klauzul dodatkowych, o których poniżej. Jeżeli wykonują Państwo obok leczniczej inną działalność (np. wynajem nieruchomości), lub obawiają się roszczeń wyższych niż 0,5 mln zł lub wynajmujący wymaga wyższej sumy gwarancyjnej to OC można wykupić samodzielnie poza pakietem za podmiotów leczniczych.

VIIa. Klauzula nr 3 – Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

VIIb. Klauzula nr 5 – Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego

VIIc. Klauzula nr 6 – Włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego. Zapewnia obronę przed roszczeniami pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy.

Karta produktu

Ile to kosztuje?
Jeżeli udzielają Państwo świadczeń szpitalnych proszę o kontakt. Oferty w takim przypadku są przygotowywane na innych zasadach.
Dla podmiotów leczniczych nieudzielających świadczeń szpitalnych przygotowałem tabelę z potrzebnymi danymi. Można ją wypełnić i odesłać mi skan lub czytelne zdjęcie.
W przypadku praktyk zawodowych niezarejestrowanyh jako podmiot leczniczy potrzebuję informacji o:
1. liczbie i wysokości wypłaconych odszkodowań, zgłoszonych roszczeń, zdarzeń i wypadków oraz okoliczności mogących stanowić podstawę roszczenia z tytułu OC znanych ubezpieczonemu, a powstałych w ciągu ostatnich 60 miesięcy;
2. wykonywanych specjalizacjach oraz miejscu udzielania świadczeń:
– pogotowie ratunkowe/SOR;
– szpital/chirurgia jednego dnia;
– lecznictwo stacjonarne i całodobowe inne niż szpitalne;
– gabinet/inne.