Ostatnia aktualizacja 18.09.2023

Poniższy tekst odnosi się wyłącznie do ubezpieczeń zawartych na podstawie ofert, które znajdziesz poniżej. Inne polisy NNW Szkolnego w Allianz, mogą nie obejmować niektórych świadczeń. Pamiętaj, proszę, że to tylko wybrane przeze mnie najważniejsze informacje i nie zastępują pełnej treści ogólnych warunków ubezpieczenia.

Oferta NNW dla osób, które w dniu rozpoczęcia ochrony nie ukończyły 7 lat.

Oferta NNW dla osób, które w dniu rozpoczęcia ochrony nie ukończyły 25 lat.

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Karta produktu

Wstęp

Poniżej zwracam się do Ciebie jako Ubezpieczającego, czyli osoby, która zawiera umowę i płaci składkę. Gdy piszę „Ubezpieczony” – mam na myśli osobę, którą ubezpieczenie ma chronić.
Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną i kupujesz ubezpieczenie dla dziecka/dzieci, to jesteś ubezpieczającym, a dziecko/dzieci – ubezpieczonym/ubezpieczonymi;
Jeżeli kupujesz ubezpieczenie dla siebie, to jesteś jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym. Wtedy na potrzeby oświadczeń sam siebie upoważniłeś do zawarcia umowy na swoją rzecz.

Jak korzystać z ubezpieczenia NNW?

1. Jeżeli po wypadku ubezpieczony potrzebuje skorzystać ze świadczeń assistance opisanych w pkt. 8. „Organizacja”
zadzwoń, proszę na nr 224 224 224. Wybierz kolejno (jeżeli menu nie zostało zmienione przez Allianz): 3-2-1-1 lub 2

2. Roszczenie o zwrot kosztów opisany w pkt. 9. „Refundacja” oraz o wypłatę świadczeń opisanych w pkt. 10. „Wypłata” wyślij, proszę na
u.szkody@mondial-assistance.pl, dołączając skany lub czytelne zdjęcia:

wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia roszczenia,
– dokumentacji z leczenia,
– imiennych faktur dokumentujących poniesione koszty;
– innych dokumentów potrzebnych przy niektórych świadczeniach.

Dlaczego ubezpieczenie NNW?

Bo „wypadki chodzą po ludziach”, a wypadek może zakończyć się poważnym urazem, po którym powrót do sprawności będzie zależeć od odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczenie NNW jest po to, by zorganizować pomoc po wypadku i pokryć jej koszty. Dodatkowo ma zapewnić pieniądze, by priorytetem mógł być powrót do sprawności.

Dlaczego polisa indywidualna?

3. Ubezpieczony nie musi być podopiecznym żadnej placówki. Wystarczy, że ma imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nie ukończył 25 lat.

Wiele placówek zrezygnowało z organizowania ubezpieczenia dla swoich podopiecznych. Nawet jeżeli taka polisa jest tworzona to:

4. Ty jesteś właścicielem polisy, a nie placówka oświatowa.

5. Masz wybór wysokości świadczeń, bez równania w dół, by dopasować się do innych ubezpieczonych.

6. Składka jest taka sama jak w polisach grupowych przy tym samym zakresie ubezpieczenia.

7. Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym terminie, a potem kontynuować na kolejny roczny okres:

7.1. Bez przerwy, gdy ubezpieczenie w szkole skończyło się 31 sierpnia, a na studiach zacznie 1 października.

7.2. Bez czekania na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego gdy:
– zdecydujesz się na ubezpieczenie w innym terminie niż początek roku szkolnego/akademickiego;
– zapiszesz dziecko do placówki oświatowej w ciągu roku szkolnego;
– zmienisz placówkę w trakcie roku szkolnego i w nowej placówce jest polisa imienna, do której nie można już przystąpić, a w poprzedniej była polisa bezimienna.

Nie ma ograniczenia liczby polis obejmujących następstwa wypadków. Wyjątkiem od tej zasady czasem są ograniczenia na posiadanie takich samych polis u jednego ubezpieczyciela, można więc być ubezpieczonym w polisie z tej oferty, mieć NNW grupowe w placówce oświatowej w innym TU, a do tego NNW indywidualne lub świadczenia dotyczące wypadków w ubezpieczeniach na życie. Nawet warto, o czym poniżej.

Czym jest ubezpieczenie NNW szkolne?

NNW szkolne, to ubezpieczenie, które w razie wypadku, omdlenia, ataku epilepsji, zasłabnięcia w przebiegu cukrzycy, a w niektórych sytuacjach również nagłego zachorowania ubezpieczonego ma pomóc organizacyjnie i finansowo w powrocie do sprawności.

Świadczenia, które przysługują z ubezpieczenia, dzielę na trzy grupy: „organizacja”, „refundacja”, „wypłata”. Z mojego doświadczenia najlepiej korzystać z nich w tej kolejności.

8. „Organizacja”

Zorganizowanie i pokrycie kosztów na terenie Polski, po wypadku ubezpieczonego w dowolnym miejscu świata (z wyjątkiem transportu zwłok):
– konsultacji lekarskich, tomografii komputerowej albo rezonansu magnetycznego, konsultacji psychologa, teleporad lekarskich, transportu medycznego, dostarczenia leków lub posiłków (bez kosztu leków i posiłków), wizyty lekarza internisty, wizyty pielęgniarki, korepetycji;
– transportu zwłok (również z zagranicy) do miejsca pochówku w Polsce, pomocy psychologa, pomocy w miejscu zamieszkania i informacji dla członków rodziny po śmierci ubezpieczonego;
– pobytu rodzica/opiekuna w szpitalu/hotelu w czasie hospitalizacji ubezpieczonego;
– dostosowania miejsca zamieszkania lub samochodu do potrzeb ubezpieczonego w określonych w OWU przypadkach;
– ochrona dziecka w sieci;
– pomocy w razie ukąszenie kleszcza w pakietach nr 2 i 3.

9. „Refundacja”

9.1. Zwrot kosztów leczenia na terenie Polski, po wypadku ubezpieczonego (również na skutek omdlenia, ataku epilepsji, zasłabnięcia w przebiegu cukrzycy) w dowolnym miejscu świata.
Zwracane są koszty, których zasadność jest potwierdzona w dokumentacji medycznej. Na podstawie imiennych faktur zwracane są koszty:
– wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek;
– zakupu lekarstw;
– zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, lub protez;
– zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego – dodatkowy limit 6 000 zł we wszystkich pakietach;
– zakupu środków opatrunkowych;
– wykonania zdjęć RTG, badań USG oraz badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza;
– leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego;
– leczenia stomatologicznego;
– zabiegów rehabilitacyjnych;
– operacji plastycznych;
– transportu medycznego.
Limit, do którego są refundowane koszty leczenia po wypadku to 7 500 zł w pakietach nr 1 i 2, 15 000 zł w pakiecie nr 3.
Koszty leczenia operacyjnego i zabiegów operacyjnych są zwracane do 30% limitu na koszty leczenia!, czyli do 2 250 zł w Pakietach nr 1 i 2, do 4 500 zł w Pakiecie nr 3.
Jeżeli koszt np. protezy jest częściowo refundowany przez NFZ, to Allianz zwróci Twoją dopłatę.

9.2. Zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczonego w Polsce w razie śmierci w wypadku:
– koszty kremacji
– koszty zakupu trumny lub urny
– koszty zakupu miejsca na cmentarzu
– koszty postawienia nagrobka
– koszty ceremonii pogrzebowej
– koszty zakupu wieńców i kwiatów
– koszty zakupu odzieży żałobnej
– koszty poczęstunku dla uczestników ceremonii pogrzebowej

9.3. Zwrot kosztów odwołania uczestnictwa w wycieczce szkolnej, do 500 zł na skutek wypadku, do 350 zł w razie nagłej choroby skutkującej hospitalizacją.

10. „Wypłata”

Wypłatę świadczenia, niezależnie od miejsca zdarzenia za:
– uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, omdlenia, ataku epilepsji, zasłabnięcia w przebiegu cukrzycy, wymieniony w tabeli na stronach 18 – 28 OWU;
– pobyt w szpitalu po wypadku, jeżeli trwał co najmniej 24 godziny. Nie znalazłem w OWU zapisu o wypłacie za pobyt spowodowany omdleniem, atakiem epilepsji, zasłabnięciu w przebiegu cukrzycy. Znalazłem za to sprzeczność i uzyskałem potwierdzenie, że będzie interpretowana na korzyść ubezpieczonego – świadczenie zostanie wypłacone za pobyt w szpitalach na całym świecie;
– śmierć ubezpieczonego lub jego rodzica na skutek wypadku, zawału serca albo udaru mózgu;
– 400 zł za wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku, omdlenia, ataku epilepsji, zasłabnięcia w przebiegu cukrzycy, 400 zł za pogryzienie przez psa, jeżeli rana została zaopatrzona lub za pogryzienie przez inne zwierzęta, jeżeli spowodowały hospitalizację przez min. 24 godziny;
– 400 zł za nagłe zachorowanie skutkujące hospitalizacją przez minimum 4 dni.

Kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

11. Ubezpieczenie nie obejmuje zawodowego uprawiania sportu, czyli takiego, za który ubezpieczony otrzymuje pieniądze w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrot kosztów w postaci diet i zasiłków.

12. Wyłączone są zdarzenia podczas następujących aktywności:
– sporty motorowe i motorowodne;
– udział w zawodach, jazdach próbnych i testowych jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych;
– sporty powietrzne, szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo – w powietrzu ubezpieczony może znajdować się wyłącznie jako pracownik lub pasażer licencjonowanych linii lotniczych;
– heliskiing, heliboarding, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach lub desce snowboardowej, jazda na nartach lub desce snowboardowej poza wyznaczonymi trasami, zjazdy ekstremalne;
– uczestnictwo w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (pustynia, góry powyżej 4000 m n.p.m., busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego, lub asekuracyjnego);
– downhill rowerowy, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, speleologia, kajakarstwo górskie, rafting.

13. Ubezpieczenie nie zadziała, gdy zrobisz sobie krzywdę umyślnie, działając pod wpływem alkoholu, środków odurzających i podobnych, albo podczas popełniania umyślnego przestępstwa.

14.

Ta informacja będzie wkrótce uzupełniona

Zalety ubezpieczenia

Praca

Koszty leczenia

Jak mogę kupić ubezpieczenie NNW szkolne?

1. Wejdź na stronę z ofertą:

Dla osób, które w dniu rozpoczęcia ochrony nie ukończyły 7 lat.

Dla osób, które w dniu rozpoczęcia ochrony nie ukończyły 25 lat.

Oferta < 7 lat jest oparta na taryfie dla żłobków i przedszkoli, a więc „obniżonej”. Oferta < 25 lat jest oparta na taryfie dla szkół i uczelni wyższych, a więc „standardowej”.

2. Wybierz pakiet.

3. Wpisz swoje dane.

4. Wybierz początek okresu ubezpieczenia.

5. Wpisz dane osoby lub osób, które chcesz ubezpieczyć.

6. Zaznacz oświadczenia i zgody (niektóre są konieczne do zawarcia umowy).

7. Pobierz dokumenty.

8. Zapłać składkę.

9. Pobierz polisę.

Najczęstsze pytania

15 000 zł na koszty leczenia? A co gdy moje dziecko będzie mieć poważny wypadek? Albo wybije kilka zębów? Ma Pan coś lepszego?

Tak krawiec kraje, jak mu materii staje.

Obecnie mogę zaproponować uzupełnienie ochrony innymi ubezpieczeniami.

Sporty wyłączone

Mam dziecko, które nie ukończyło 7 lat i takie, które ukończyło 7 lat. Czy mogę je ubezpieczyć na jednej polisie?

Tak, ale jest to mniej korzystne finansowo, ponieważ taka polisa jest możliwa w ofercie dla osób < 25 lat.

Dlaczego w ofercie nie ma pakietów ze składką 30 – 60 zł? Takie ubezpieczenia są w żłobku/przedszkolu/szkole?

Nie ma i nie będzie. Bardzo nie lubię pytań ubezpieczonych lub ich rodziców, czy ktoś się nie pomylił, bo na konto wpłynęła kwota „na waciki”.
Chcę, by świadczenie z ubezpieczenia dawało realną pomoc w powrocie do sprawności.

Czy ubezpieczenie NNW wystarczy?

Oczywiście, że nie!

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie obejmuje następstwa wypadków, więc na niewiele się zda w razie choroby.

Dycha dla Anioła? „To jest jakaś zorganizowana akcja”?

„Taka akcja, żebym dał piątaka” i to x 2:

1. Do końca każdego miesiąca począwszy od września 2023 r., przeleję na konto Fundacji „Dotyk Anioła” darowiznę w wysokości = liczba osób, które zostały ubezpieczone w poprzednim miesiącu, korzystając z ofert utworzonych przeze mnie i opublikowanych na tej stronie x 10 zł.

2. Do obliczania darowizny będę brać pod uwagę liczbę osób ubezpieczonych w ubezpieczeniu NNW niezależnie od wybranego pakietu. Jeżeli na jednej polisie ubezpieczysz więcej dzieci, to za każde przekażę 10 zł darowizny.

3. Akcja jest bezterminowa. Może zostać zakończona w miesiącu następnym po ogłoszeniu zakończenia akcji.

Co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić?