Aktualności

Ostatnia aktualizacja 11.06.2019 r.

Czy zastanawiali się Państwo, kiedy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie zadziała?
Czy wyłączenia zapisane w § 2. ust. 2. i 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 866) to jedyne sytuacje, w których będą Państwo zmuszeni zaspokoić roszczenie pacjenta z własnych środków pomimo że z treści rozporządzenia wynika, że roszczenie jest objęte zakresem ubezpieczenia?

Taka możliwość została zapisana w dwóch ustawach:
1. Zgodnie z Art. 11 ust. 2. i 3. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Zakładowi ubezpieczeń* przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone:
– w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność,
– jeżeli szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo** po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
2. W Art. 827. Kodeksu cywilnego zostały wyłączone szkody wyrządzone umyślnie.

Czy wykonywanie zawodu przez profesjonalistę wiąże się z podwyższonym ryzykiem zarzutu popełnienia rażącego niedbalstwa?
Jak podmiot wykonujący działalność leczniczą może się uchronić przed regresem (koniecznością zwrotu odszkodowania wypłaconego pacjentowi), gdy szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa?

W trosce o bezpieczeństwo finansowe podmiotów wykonujących działalność leczniczą podjąłem starania o pisemne zrzeczenie się prawa regresu. W ich efekcie na polisach TUiR Allianz Polska S. A. pojawił się zapis:
Zakres ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem, bez prawa TUiR Allianz Polska do roszczeń regresowych wobec Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Postarałem się również o umieszczenie na polisach zapisu:
Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody spowodowane podczas udzielania pierwszej pomocy medycznej, wyrządzone bezpośrednio przez właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnika spółki cywilnej lub jawnej bądź partnera w spółce partnerskiej.
Dzięki temu zapisowi są Państwo chronieni przed roszczeniami dotyczącymi udzielenia pierwszej pomocy, gdy nie jest ona udzielana w ramach wykonywanej działalności leczniczej.

*oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, (niewypłacalność zakładu ubezpieczeń). Moim zdaniem jest błędne odwołanie do pkt 1, powinno być do pkt 2).
**czyżby użycie alternatywy wykluczającej oznaczało brak prawa regresu gdy sprawca szkody był jednocześnie w stanie nietrzeźwości i po użyciu środków odurzających[...]??

Jeżeli interesuje Państwa temat OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą zapraszam do kontaktu.

Spotkałem się z różnymi, często skrajnymi opiniami wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą na temat zrzeczenia prawa regresu dlatego proszę o przekazanie powyższej informacji znajomym prowadzącym działalność leczniczą nawet gdy uważają Państwo ją za mało wartościową. Dla nich może być ważna.