Aktualności

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej i nie ma związku z podpisanymi kontraktami.

Ponieważ obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje wyłącznie „szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych” warto wykupić dobrowolne OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na wypadek szkody niezwiązanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (np. złamanie nogi przez osobę trzecią na terenie podmiotu, zalanie lokalu osób trzecich, spowodowanie pożaru, który uszkodził majątek innych osób).

Świadczeniodawca niebędący podmiotem wykonującym działalność leczniczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC tylko w razie podpisania kontraktu z NFZ

Warunki tego ubezpieczenia obowiązkowego reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym przypadku ubezpieczenie nie obejmuje nie tylko szkód innych niż powstałe podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ale również powstałych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych niefinansowanych przez NFZ, dlatego warto obok OC z tytułu prowadzonej działalności wykupić dobrowolne OC zawodowe.

Świadczeniodawcy niekontraktujący z NFZ mogą wykupić oba wyżej wymienione ubezpieczenia dobrowolne.

Osoby wykonujące zawód medyczny, które nie prowadzą ww. działalności lub wykonują zawód poza prowadzoną działalnością gospodarczą nie mają obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC na wykonywane w tym zakresie czynności. Jeżeli chcą być chronione przed roszczeniami pacjentów mogą wykupić dobrowolne OC zawodowe.

Uwaga!
Podmiot wykonujący działalność leczniczą może być jednocześnie świadczeniodawcą niebędącym podmiotem wykonującym działalność leczniczą jeżeli udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie nie wpisanym do rejestrów prowadzonych przez Wojewodę, Okręgową Radę Lekarską, Wojskową Radę Lekarską, Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. W związku z tym ubezpieczenia powinien zawrzeć zarówno jako podmiot wykonujący działalność leczniczą jak i świadczeniodawca niebędący podmiotem wykonującym działalność leczniczą.