Aktualności

Ostatnia aktualizacja 1.06.2019 r.

W dniu 1 czerwca 2019 r. weszło w życie spóźnione o 2 miesiące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 866) kończąc trzyletni okres niepewności i nagłych zmian w przepisach regulujących wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w ramach własnej działalności gospodarczej.

zostały unormowane w sposób analogiczny jak dla lekarzy i pielęgniarek. Teraz mogą Państwo prowadzić działalność bez nadmiernych i zbędnych wymogów organizacyjno-lokalowych i ponoszenia kosztów, które W ostatniej chwili została ogłoszona Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
Najważniejsze zmiany to:
– od 29.11.2018 obowiązuje Art. 7. Fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej mogą prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 października 2019 r., a uchylony został niejasny ust. 3 w art. 143 mówiący o rejestracji do 30.11.2018.
– z wyjątkiem powyższych zapisów ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. wprowadzając możliwość wykonywania działalności leczniczej w ramach indywidualnych i grupowych praktyk fizjoterapeutycznych oraz zwalniając z opłaty za wpis do rejestru tych z Państwa, którzy już się zarejestrowali u wojewody jako podmiot leczniczy, a będą chcieli zmienić miejsce rejestracji działalności leczniczej na KIF.

W związku z tym całą informację napiszę od nowa. Chcę najpierw wyjaśnić kilka wątpliwości związanych z zapisami ustawy. Do ustawy będą zmieniane rozporządzenia dotyczące OC obowiązkowego, wymagań lokalowych.

Część informacji dotyczącą rejestracji jako podmiot leczniczy zostawiam, dla tych z Państwa, którzy będą się rejestrować w najbliższym czasie.

Jestem agentem ubezpieczeniowym a nie prawnikiem. Nie mam pełnej wiedzy o omawianym temacie, sygnalizuję jedynie to co może być dla Państwa ważne i proszę o potwierdzenie podanych tu informacji przed podjęciem działań. Zastrzeżenie to nie dotyczy ubezpieczeń medycznych, w których specjalizuję się od dwunastu lat.

Podmiot leczniczy

Działalność podmiotów leczniczych reguluje wspomniana wcześniej ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zmiany nie uwzględnione w tekście jednolitym wprowadził Art. 143. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, który wprowadził m.in. dodatkową sankcję za wykonywanie działalności leczniczej bez wpisu do rejestru – zablokowaną na 3 lata możliwość rejestracji liczoną od wykreślenia? Czekam na interpretację jak można wykreślić z rejestru to czego w nim nie było.
Warto przeczytać całą ustawę. Nie tylko znajdą w niej Państwo potrzebne informacje, ale również świadomie podpiszą oświadczenie przy składaniu wniosku o wpis do rejestru. Poniżej wynotowałem i opatrzyłem komentarzem najważniejsze moim zdaniem zapisy dla zrozumienia czym jest podmiot leczniczy:
– Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: [...] 5) podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5;
– Art. 4. 1. Podmiotami leczniczymi są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, [...] – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
Art. 16. 1. Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Działalność lecznicza jest jedną z działalności regulowanych, o których mowa w Art. 43 Prawa przedsiębiorców. Czyli najpierw trzeba zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG – osoby fizyczne lub KRS – spółki handlowe, a następnie zarejestrować tą działalność w rejestrze wojewody w takim zakresie, w jakim będą Państwo wykonywać działalność leczniczą.
– Art. 13. Zakazuje w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzenia działalności pogrzebowej i uciążliwej.
– W Art. 14. został zapisany obowiązek informacyjny, ale zakaz reklamy.
– Jeżeli wykonują Państwo fizjoterapię domową to warto znać Art. 15a.
– W Art. 17. zostały zapisane warunki jakie obowiązany jest spełniać podmiot leczniczy;
– Art. 22. dotyczy wymagań jakie muszą spełniać pomieszczenia i urządzenia, a szczegóły zostały zapisane w . Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. ( Dz.U. 2012 poz. 739). Warto przeczytać część ogólną i szczególne wymagania odnośnie rehabilitacji leczniczej znajdujące się w załączniku nr 6 na str. 23.
Najwięcej pytań jakie otrzymałem dotyczyło tego artykułu. Nie jestem w stanie na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw uchyliła Art. 100. ust. 5. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 22, jest, wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Brak obowiązku posiadania opinii nie oznacza, że nie można udać się po opinię do SANEPID–u. Tam uzyskają Państwo najdokładniejszą informację.
– Art. 25. dotyczy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
– W Art. 100. znajdą Państwo informacje o wniosku o wpis do rejestru, a w Art. 105 o opłacie za wpis i zmianę wpisu. Szczegóły dotyczące tych zagadnień zostały doprecyzowane w kolejnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz rozporządzeniu, które go zmienia.

Podczas lektury tego rozporządzenia warto w rejestrze wejść w wyszukiwarkę podmiotów leczniczych, wybrać organ rejestrowy i ew. dodatkowe kryteria i wyszukać dowolny podmiot. Klikając na dole listy wyników w ikonkę
„>> >>” przejdą Państwo do najnowszych wpisów, a więc tych, które były dokonywane zgodnie z obecnymi przepisami. Po wyświetleniu księgi zobaczą Państwo to co jest opisane w § 5. Rozporządzenia i co należy wpisać we wniosku o wpis zgodnie z § 11. Proszę zwrócić uwagę na § 11. 4. w którym zostały wskazane te informacje z wymienionych, które trzeba umieścić we wniosku o wpis. W księdze rejestrowej są podawane kody rejestrowe. Ich wyjaśnienie znajdą Państwo w kolejnych rozporządzeniach: z 2012 r. i zmieniającym z 2017 r.

Jeżeli mają Państwo problem z zapisem Art. 100 ust. 1a. ustawy o działalności leczniczej: Nazwa zakładu leczniczego, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego zgodnie z ust. 1 pkt 1. W jego zrozumieniu pomagają definicje.
Czym jest podmiot leczniczy wyjaśniłem wyżej. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do CEIDG lub spółka cywilna takich osób lub spółka handlowa wpisana do KRS lub... Przyjmijmy najczęstszy przypadek: Pan Jan Kowalski wpisał w CEIDG w polu „Firma przedsiębiorcy”: Jan Kowalski Fizjo–Vita
– Art. 2. 1. 14) zakład leczniczy – zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. W tym przykładzie będzie to gabinet z wyposażeniem, którym Pan Jan Kowalski udziela świadczeń zdrowotnych, a więc nazwa musi być inna niż Jan Kowalski Fizjo–Vita. Może to być nawet kosmetyczna różnica.

Rejestracja podmiotu leczniczego

Należy złożyć wniosek o wpis do rejestru. Na stronie rejestru znajdą Państwo instrukcję oraz odpowiedzi na częste pytania. Wniosek składa się elektronicznie podpisując certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym w ePUAP.
W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców znalazłem zapis Art. 43. 2. [...] Przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

Sama rejestracja u wojewody gdy już spełnia się wymogi zwykle trwa bardzo krótko, ale by zapewnić sobie komfort trzeba brać pod uwagę terminy zapisane w ustawie, które ma wojewoda na rejestrację i wezwanie do uzupełnienia wniosku
Art. 104. 1. Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.
2. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Obowiązek ubezpieczenia OC wynika z Art. 17. 1. ustawy o działalności leczniczej:
Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:
[...]4) zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia:
a) odpowiedzialności cywilnej.[...]

Warunki ubezpieczenia są zapisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1729) i wyłącznie ubezpieczenie, które odwołuje się do tego rozporządzenia oraz ma sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń wypełnia ustawowy obowiązek. Żadne inne nie może go zastąpić, może co najwyżej uzupełnić.

Dzień rozpoczęcia działalności leczniczej wskazują Państwo w Rubryce 14. 1. rejestru podmiotów leczniczych.
Jest to data początku okresu ubezpieczenia na pierwszej polisie. Ubezpieczenie warto wykupić z wyprzedzeniem, by nie zostawiać tego obowiązku na ostatnią chwilę, czyli na dzień przed datą z Rubryki 14. 1. Spóźnienie się z wykupieniem polisy oznacza brak ochrony na początku działalności ponieważ:
Art. 10. 1a. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy.
Wskazanie na polisie początku okresu ubezpieczenia wcześniejszego niż data wskazana w rubryce 14. 1. (co często spotykam) nie ma sensu ponieważ płacą Państwo składkę za okres przed rozpoczęciem działalności leczniczej, w którym polisa i tak nie zadziała.

Od 15.07.2016 polisy OC nie zgłasza się do rejestru. Wcześniej był taki obowiązek, a jego pozostałością jest rubryka 21 w księdze rejestrowej i zapisy w Rozporządzeniu dotyczącym danych objętym wpisem do rejestru. Zapisy z rubryki 21 pozwalały mi odnaleźć wiele podmiotów, które miały niewłaściwe polisy.

Brzmi skomplikowanie? W razie problemów lub wątpliwości proszę o kontakt. W ubezpieczeniach medycznych specjalizuję się od 2006 roku.