Aktualności

Ostatnia aktualizacja 03.12.2018 r.

Czy zastanawiali się Państwo, kiedy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie zadziała?
Czy wyłączenia zapisane w § 2. ust. 2. i 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293 poz. 1729) to jedyne sytuacje, w których będą Państwo zmuszeni zaspokoić roszczenie pacjenta z własnych środków pomimo że z treści rozporządzenia wynika, że roszczenie jest objęte zakresem ubezpieczenia?

Taka możliwość została zapisana w dwóch ustawach:
1. Zgodnie z Art. 11 ust. 2. i 3. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Zakładowi ubezpieczeń* przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone:
– w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność,
– jeżeli szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo** po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
2. W Art. 827. Kodeksu cywilnego zostały wyłączone szkody wyrządzone umyślnie.

Czy wykonywanie zawodu przez profesjonalistę wiąże się z podwyższonym ryzykiem zarzutu popełnienia rażącego niedbalstwa?
Jak podmiot wykonujący działalność leczniczą może się uchronić przed regresem (koniecznością zwrotu odszkodowania wypłaconego pacjentowi), gdy szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa?

W trosce o bezpieczeństwo finansowe podmiotów wykonujących działalność leczniczą podjąłem starania o pisemne zrzeczenie się prawa regresu. W ich efekcie na polisach TUiR Allianz Polska S. A. pojawił się zapis:
Zakres ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem, bez prawa TUiR Allianz Polska do roszczeń regresowych wobec Ubezpieczonego.

Postarałem się również o umieszczenie na polisach zapisu:
Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody spowodowane podczas udzielania pierwszej pomocy medycznej, wyrządzone bezpośrednio przez właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnika spółki cywilnej lub jawnej bądź partnera w spółce partnerskiej.
Dzięki temu zapisowi są Państwo chronieni przed roszczeniami dotyczącymi udzielenia pierwszej pomocy, gdy nie jest ona udzielana w ramach wykonywanej działalności leczniczej.

*oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, (niewypłacalność zakładu ubezpieczeń). Moim zdaniem jest błędne odwołanie do pkt 1, powinno być do pkt 2).
**czyżby użycie alternatywy wykluczającej oznaczało brak prawa regresu gdy sprawca szkody był jednocześnie w stanie nietrzeźwości i po użyciu środków odurzających[...]??

Jeżeli interesuje Państwa temat OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą zapraszam do kontaktu.

Spotkałem się z różnymi, często skrajnymi opiniami wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą na temat zrzeczenia prawa regresu dlatego proszę o przekazanie powyższej informacji znajomym prowadzącym działalność leczniczą nawet gdy uważają Państwo ją za mało wartościową. Dla nich może być ważna.